Delårsrapport januari – september 2009

Sammanfattning av tredje kvartalet 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 27 617 Mkr (26 349) och periodens resultat till
1 631 Mkr (847), vilket motsvarar 5,74 kr (2,99) per aktie.

• I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 3% som en följd av fortsatt vikande efterfrågan på Electrolux största marknader.

• Bibehållna prisnivåer och en förbättrad mix påverkade försäljningen positivt.

• Rörelseresultatet uppgick till 2 234 Mkr (1 178) exklusive jämförelsestörande poster.

• Resultatet förbättrades i alla regioner trots fortsatt svaga marknader.

• Kostnadsbesparingar, bibehållna prisnivåer och lägre kostnader för råmaterial bidrog starkt till resultatförbättringen.

• Cyklisk lägstanivå i råmaterialpriser och lägre marknadsföringskostnader under kvartalet bidrog till de höga marginalerna.

• Fortsatt starkt kassaflöde ger Electrolux en stark finansiell ställning.

• Fortsatta åtgärder för att förbättra tillverkningsstrukturen: Två fabriker stängs och en utvärderas.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls den 26 oktober 2009 klockan 15.00-16.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg, ekonomi- och finansdirektör Jonas Samuelson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens tredje kvartal 2009 kommer att fin¬nas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida http://www.electrolux.com/webcast1

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: 08-738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Related documents
DatumDokument Språk
 Hela rapporten 
Ämnen


Kommentarer

Läs mer inom Delårsrapporter

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2013. Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till –4,6%.

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2013. Nettoomsättningen uppgick till 27 258 Mkr (27 171) och periodens resultat till 656 Mkr (923), vilket motsvarar 2,29 kr (3,22) per aktie. Den organiska tillväxten var 4,9%, medan valutakursförändringarna...

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2013. Nettoomsättningen uppgick till 27 674 Mkr (27 763) och periodens resultat till 642 Mkr (701), vilket motsvarar 2,24 kr (2,44) per aktie.

Läs mer
Läs mer inom Finansiell information

Electrolux årsredovisning för 2013 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2013. Nettoomsättningen uppgick till 25 328 Mkr (25 875) och periodens resultat till 361 Mkr (499), vilket motsvarar 1,26 kr (1,76) per aktie.

Läs mer

Såsom tidigare kommunicerats tillämpar Electrolux den ändrade standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till anställda, från och med den 1 januari 2013.

Läs mer