Prospekt Husqvarna

Årsstämman 2006 beslutade att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Husqvarna till Electrolux aktieägare.

Ett prospekt för utdelningen och börsnoteringen av Husqvarna gjordes tillgängligt på hemsidan innan årsstämman och en informationsbroschyr skickades ut till samtliga aktieägare.

Prospektet består av tre delar som ska läsas tillsammans (dokument till vänster).

Prospektet kan beställas :

Frågor om utdelningen besvaras på telefon 020-440 800

Läs mer inom Aktieägarinformation

Koncernens målsättning är att utdelningen ska motsvara minst 30% av årets resultat exklusive jämförelsestörande poster. Electrolux har under ett antal år haft en utdelningsnivå som varit betydligt högre än 30%. Electrolux har även en...

Läs mer

Electrolux årsstämma 2008 beslutade att aktieägare i Electrolux med A-aktier löpande ska ha en möjlighet att kunna begära en omvandling av sina A-aktier till B-aktier.

Läs mer

Koncernens målsättning är att utdelningen ska motsvara minst 30% av årets resultat, exklusive jämförelsestörande poster. Historiskt har Electrolux utdelningsnivå varit betydligt högre än 30%.

Läs mer
Läs mer inom Finansiell information

Electrolux årsredovisning för 2013 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Läs mer

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2013. Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till –4,6%.

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2013. Nettoomsättningen uppgick till 27 258 Mkr (27 171) och periodens resultat till 656 Mkr (923), vilket motsvarar 2,29 kr (3,22) per aktie. Den organiska tillväxten var 4,9%, medan valutakursförändringarna...

Läs mer