Valberedning 2008

I enlighet med beslut på årsstämman i april 2007 ska Electrolux ha en valberedning bestående av sex ledamöter.

Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna och bolagets styrelseordförande samt ytterligare en styrelseledamot. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 april.

Valberedningen består av följande ledamöter.

  • Petra Hedengran, Investor AB, är ordförande i valberedningen
  • Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
  • Rune Andersson, Mellby Gård AB
  • Marcus Wallenberg, ordförande i Electrolux
  • Peggy Bruzelius, vice ordförande i Electrolux

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2008 avseende
ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt process för att utse valberedning för följande år.

AB Electrolux årsstämma 2008 kommer att äga rum den 1 april i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com

Kategorier
Valberedning
Läs mer inom Valberedning

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2014

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2013

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2012 har utsetts.

Läs mer
Läs mer inom Bolagsstyrning

AB Electrolux årsstämma hölls onsdagen den 26 mars 2014 i Stockholm.

Läs mer

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum onsdagen den 26 mars 2014 kl 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer
26 mars, 2014

Styrelse

Styrelsen består av nio ledamöter utan suppleanter, vilka väljs av årsstämman, och tre ledamöter med suppleanter, vilka enligt svensk lag är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Läs mer